Tjänster

Genom att fokusera på beteenden och förhållningssätt uppnår vi bestående och hållbara resultat. Vi arbetar med ledar- och medarbetarskap kopplat till arbetsmiljö och säkerhet. Det sker bland annat genom transformationsprogram, coachning och workshops.

Centralt för oss är att arbeta tillsammans med kunden och hela tiden säkra att det vi gör samstämmer med kundens behov. Vi arbetar alltid efter en tydlig tidplan så att du som uppdragsgivare ska veta när vårt uppdrag slutar.

Vårt arbetssätt

Förberedelse
Insamling av information om er verksamhet, mål, nuläge, bakgrund och kultur som är relevant för uppdraget. Uppdraget analyseras utifrån vår erfarenhet samt relevant teori och metod inom kommunikation, ledarskap och HR.

Genomförande
Vi tittar taktiskt och praktiskt på när, vad och hur uppdraget ska genomföras utifrån de givna ramarna för att nå önskat resultat. Det kan bland annat handla om i vilken ordning man bör involvera och kommunicera mål och aktiviteter för att skapa acceptans.

Uppföljning
Vi följer fortlöpande upp de arbeten vi utför för att tidigt sätta in åtgärder eller förändra metodik vid behov.