BEHEFF – Behavioural Efficiency

Tillsammans med Irentsi AB startar vi upp ett innovationsprojekt med fokus att hitta en lösning på byggbranschens identifierade kvalitetsproblem kring byggfel och byggskador.

Syftet är att utveckla en lednings- och arbetsmodell som kan minska mängden byggfel. Detta genom införandet av en stödjande företagskultur som jobbar med förbättrad kvalité och ekonomi vid genomförandet av byggprojekt.

Mer information om projektet hittar du på:

Utgångspunkt för den metodik som tas fram

Metoden utgår från att förändra beteenden, ageranden och motivation. Metodikens rötter och grund finns i teorier och beprövad forskning inom ledarskap, beteendevetenskap och socialpsykologi.

Beteenden, ageranden och motivation är det som avgör om man följer rutiner eller normer. Det är vad som avgör om du väljer att inte följa upp åtgärder eller av någon annan anledning missar att observera eller åtgärda ett potentiella byggfel.

Projektet är uppbyggt för att tillsammans med företag inom byggbranschen skapa en metodik som funkar i den praktiska vardagen med de förutsättningar som finns. Samtidigt struktureras projektet att fungera som plattform för vidare forskning och utveckling.

Bakgrund

Boverket har i ett flertal forsknings- och utredningsrapporter lyft fram att samhället och byggbranschen årligen förlorar 100 miljarder på grund av byggfel.  Studierna visar att den bakomliggande orsaken till stora delar går att koppla till beteenden och ledarskap vid planering, genomförande och styrning av byggprojekt.

Delar av anledningen till byggfelen är brist på kompetens, motivation, kunskapsåterföring, ledarskap och organisationsstruktur. Om det ska vara möjligt att förbättra dessa områden behöver organisationer dels skapa nya sätt att agera och kommunicera. Dels skapa en förståelse hur de nya arbetssätten påverkar dig och varför du behöver agera annorlunda och mer kvalitetsmedvetet.

Kort och gott betyder det att både hjärta och hjärna behöver förstå hur och varför du ska bidra till att förbättra kvalitén och minska byggskador oavsett roll och funktion.