Nu erbjuder vi nulägesanalyser kopplade till arbetsmiljö och säkerhet

Nu lanserar vi en ny tjänst hos oss på EOS.

Vi kan nu erbjuda en analys av ditt företags arbetsmiljö med både kultur och regelverk sammanvägt. Analysen ger en samlad bild över arbetsmiljön idag och är ett bra underlag för vidare diskussion/beslut för både ledningsgrupp och medarbetare om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas framåt.

Vår utgångspunkt i EoS är att stärka företag att ta sig framåt med egna resurser så långt som möjligt. Att jobba med arbetsmiljöfrågor är en naturlig del av den operativa verksamheten och ska samstämma med  övriga operativa aktiviteter och mål.

I dialog med kunder och andra företag har vi märkt att man ofta saknar en heltäckande bild av hur arbetsmiljöarbetet uppfattas och genomförs. Det finns också en osäkerhet om vad man ska prioritera i nästa steg. T ex måste alla rutiner vara på plats först innan man jobbar med kulturen/beteenden eller kan man jobba parallellt – i så fall hur? Vad kan vi göra själva?

Tjänsten vi tagit fram ger dig:

  • En sammanställning om er uppfyllelse mot AFS 2001:1 och 2015:4.
  • Nulägesanalys och beskrivning av den kultur, normer, värderingar och beteenden som genomsyrar bolagets syn på arbetsmiljö och säkerhet genom bland annat konkreta exempel.
  • Samlad beskrivning av förslag på åtgärdsområden.
  • Förslag på åtgärder och väg framåt.

Författare: Sam Engman