Tillitsdelegationens forskning bekräftar och legitimerar det vi redan vet om ledarskap

Författare: Sam Engman

Jag har haft turen att både haft och träffat många bra chefer och ledare under min tid som anställd i offentlig förvaltning. Egenskaperna hos de ledarna är många och olika men har alla en sak gemensam; de vågar styra och leda med tillit, de litar på att du vet vad du gör och ger en handlingsutrymme att arbeta. Jag är inte den enda som tycker det, tillitsdelegationens forskning och utredning visar också på bättre resultat genom tillitsbaserad styrning och ledning.

Tillitsdelegationen har i uppdrag av regeringen att se hur formerna för styrning och uppföljning kan utvecklas med fokus på att balansera kontroll och förtroende för medarbetares kunskap och erfarenhet. De har i sin forskning och utredning kommit fram till att med tillitsbaserad styrning och ledning bygger bättre resultat, däribland kortare handläggningstider, motiverade medarbetare, större handlingsutrymme och förbättrade tjänster och service till medborgarna (Med tillit följer bättre resultat, tillitsdelegationen, oktober 2019).

Vad är tillitsbaserad styrning och ledning?

Här är det viktigt att poängtera att det inte är en given modell för hur tillitsbaserad styrning och ledning fungerar utan kan istället beskrivas som gemensamma principer. I tillitsdelegationens utredningar kommer de fram till sju vägledande principer för en mer tillitsbaserad styrning (tillitsdelegationen, 2018):

  • Tillit – Sträva efter att lita på dem du samarbetar med.
  • Medborgarfokus – Vad sätter medborgaren värde i.
  • Helhetssyn – Uppmuntra i processen att ta ansvar och samverka, även över gränser.
  • Handlingsutrymme – Öppna upp för medbestämmande och delegera men vad tydlig med vem som har mandat till vad.
  • Stöd – Säkerställ att stöd finns till kärnverksamheten.
  • Kunskap – Lyft upp kunskapsutveckling och metoder som är beprövade och baserade på vetenskap och/eller erfarenhet.
  • Öppenhet – Dela information, bjud in oliktänkande och respektera feed-back.

Det här är inget nytt, många forskningar i ledarskap och effektiva organisation pekar just vikten av att lita på sina kollegor och medarbetare, känna att man har förtroende och ägandeskap över sina ansvarsområden.

Förändring kommer inte ske över en natt

Frågan är inte om vi måste göra resan till tillitsbaserat ledarskap, utan frågan är när de som inte redan påbörjat resan gör det. Det går inte att bara byta ut ett sätt att leda och styra till ett annat över en natt, speciellt när vi haft det nuvarande styrsystemet på plats så länge. Det är otäckt att lämna över en del av sitt mandat till andra. Samtidigt är det svårt för vissa att veta hur hen ska börja involvera och engagera samt bygga medbestämmande när man varit i ett system som givit en tydliga beslut att följa, dessa kan behöva en hjälp på vägen.  

Tillitsdelegationen lyfter i min mening vikten av att nyttja den kompetens som finns i hela organisationen tillsammans med möjligheten att göra lokala korrigeringar/beslut.

Jag har själv varit med och sett men även påbörjat förändringen till en mer tillitsbaserad ledning, resultaten kommer och framförallt de består.

Ta gärna del av deras forskning och utredningar: www.tillitsdelegationen.se 

Håller du med eller vill du kanske diskutera hur man bäst kan införa tillitsbaserad ledarskap hos dig? Kontakta mig, det är frågor jag gärna diskuterar.